گلتاش (سهامی عام)

goltash
شمارثبت : 3601
تاريخ تاسيس : مرداد 1361
سرمايه اوليه : 500,000,000,000 ريال
مكان : ايران ، اصفهان ، شهرک صنعتی مبارکه
درصد مالكيت هلدينگ : 78.4%
تعداد كاركنان : 400

مروارید هامون (سهامی خاص)

morva
شمارثبت : 2247
تاريخ تاسيس : شهريور 1381
سرمايه اوليه : 30.000.000.000 ريال
مكان : ايران ، زاهدان
درصد مالكيت هلدينگ : 99%
تعداد كاركنان : 65

یاران توسعه بهشهر (سهامی عام)

yaran
شمارثبت : 237234
تاريخ تاسيس : دی 1383
سرمايه اوليه : 7.000.000.000 ريال
مكان : ايران ، تهران ، کیلومتر 8 جاده فتح
درصد مالكيت هلدينگ : 99.8%
تعداد كاركنان : 60

پاکسان (سهامی عام)

paxan
شمارثبت : 8493
تاريخ تاسيس : دی 1341
سرمايه اوليه : 540,000,000,000 ريال
مكان : ايران ، تهران ، کیلومتر 8 جاده فتح
درصد مالكيت هلدينگ : 66.7%
تعداد كاركنان : 970

ساینا (سهامی عام)

saina
شمارثبت : 181802
تاريخ تاسيس : دی 1380
سرمايه اوليه : 100.000.000.000 ريال
مكان : ايران ، زنجان
درصد مالكيت هلدينگ : 65.8%
تعداد كاركنان : 146

آلی شیمی قم (سهامی خاص)

aali
شمارثبت : 1607
تاريخ تاسيس :آبان 1378
سرمايه اوليه : 22.020.000.000 ريال
مكان : ايران ، قم
درصد مالكيت هلدينگ : 94%
تعداد كاركنان : 37

پاکسان ایروان (سهامی خاص)

eirava
شمارثبت : 278012002222
تاريخ تاسيس : اسفند 1379
سرمايه اوليه : 550.500.000 درام
مكان : ارمنستان، ايروان
درصد مالكيت هلدينگ : 55%