حمید مظفری
سمت: رئیس هیئت مدیره
تحصیلات: دکترای مدیریت مالی

 

 

 

حمیدرضا حقی
سمت: مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت

 

 
 
 
 

کیوان شعبانی
نماینده: شرکت مدیریت صنعت قند توسعه صنایع بهشهر