حمید مظفری
سمت: رئیس هیئت مدیره
نماینده: شرکت توسعه صنایع بهشهر
تحصیلات: دکترای مدیریت مالی

عباس شکور
سمت: مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره
نماینده: شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران
تحصیلات: دکترای مدیریت استراتژیک

علی اکبر محمودی
سمت: عضو موظف هیئت مدیره
نماینده: مدیریت صنعت قند توسعه صنایع بهشهر
تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی