گلتاش (سهامی عام)

goltash
شمارثبت : 3601
تاریخ تاسیس : مرداد 1361
سرمایه ثبتی : 1,000,000,000,000 ریال
مکان : ایران ، اصفهان ، شهرک صنعتی مبارکه
درصد مالکیت هلدینگ : 74.50%

مروارید هامون (سهامی خاص)

morva
شمارثبت : 2247
تاریخ تاسیس : شهریور 1381
سرمایه ثبتی : 100.000.000.000 ریال
مکان : ایران ، زاهدان
درصد مالکیت هلدینگ : 99%

پاکسان ایروان (سهامی خاص)

eirava
شمارثبت : 278012002222
تاریخ تاسیس : اسفند 1379
سرمایه اولیه : 550.500.000 درام
مکان : ارمنستان، ایروان
درصد مالکیت هلدینگ : 55%

پاکسان (سهامی عام)

paxan
شمارثبت : 8493
تاریخ تاسیس : دی 1341
سرمایه ثبتی : 1,080,000,000,000 ریال
مکان : ایران ، تهران ، کیلومتر 8 جاده فتح
درصد مالکیت هلدینگ : 66.7%

ساینا (سهامی عام)

saina
شمارثبت : 181802
تاریخ تاسیس : دی 1380
سرمایه ثبتی : 100.000.000.000 ریال
مکان : ایران ، زنجان
درصد مالکیت هلدینگ : 65.8%

آلی شیمی قم (سهامی خاص)

aali
شمارثبت : 1607
تاریخ تاسیس :آبان 1378
سرمایه ثبتی : 22.020.000.000 ریال
مکان : ایران ، قم
درصد مالکیت هلدینگ : 100%