خبر

گزارش تبیین نقشه راه توسعه اقتصادی شرکت توسعه صنایع بهشهر و شرکت های تابعه و تطابق آن با رویداد شناسایی شرکت های دانش بنیان و فناور فعال در صنعت شوینده کشور

همزمان با رویداد شناسائی شرکت های دانش بنیان و فناور فعال در صنعت شوینده کشور با حضور در این مراسم، نقشه راه توسعه و تحول اقتصادی در شرکت توسعه صنایع بهشهر و شرکت های تابعه را تبیین و در جمع بندی سعی می کنیم تا محورهای مهم این رویداد شامل مواد اولیه – مالی و اقتصادی – بازاریابی و فروش – ماشین آلات و هموشمند سازی- فرآیندها- بسته بندی – فناوری های نوین- آب، انرژی و محیط زیست مورد بررسی  و تطبیق با این برنامه ریزی قرار دهیم.

در نقشه راه توسعه اقتصادی شرکت توسعه صنایع بهشهر و شرکت های تابعه 4 پیشنیاز اصلی (مرحله) برای نیل به اهداف تعریف شده است.

1) خلق مزیت رقابتی، 2) رونق تولید، 3) جهش تولید، 4) توسعه اکوسیستم اقتصادی مبتنی بر خلق ارزش مشترک

در صورت همزمانی تحقق این پیشنیازها، سه هدف: 1-کارآفرینی و افزایش اشتغال، 2- افزایش سهم بازار دوازده کسب و کار وابسته، و 3- افزایش ثروت عمومی و رفاه اجتماعی قابل دستیابی هستند.

مزیت رقابتی در هلدینگ و شرکت های تابعه بر اساس مدل VRIO و با هدف رسیدن به مزیت رقابتی پایدار مطرح گردیده است. مزیت رقابتی شامل 2 بخش مدیریت زنجیره ارزش و مدیریت زنجیره تامین می باشد. مدیریت زنجیره ارزش مبتنی بر مدل پورتر بوده  و بر اساس فرآیندهای کسب و کار شرکت ها جهت رسیدن به حاشیه سود نسبی و متعاقبا کسب سود پایدار، بومی سازی گردیده است. شایان ذکر است با طراحی مدیریت زنجیره تامین مبتنی بر خلق ارزش های مشترک با  ایجاد یک اکوسیستم پویا می توان منجر به تولید و هم افزایی بیشتر میان شرکت های تابعه هلدینگ توسعه صنایع بهشهر گردید.

حوزه رونق تولید مبتنی بر اصول اساسی هم افزایی برای هر کسب و کار و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات  می باشد که هم افزایی منجر  تداوم کسب و کار شرکت های تابعه در مدل مبتنی بر 5 عنوان (مواد اولیه-محصول-تکنولوژی-خدمات-ضایعات) مورد بررسی و ارزیابی می گردد.

در بخش توسعه فناوری اطلاعات هلدینگ اقدام به طراحی برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات می کند که منجر به تعیین نقشه راه حوزه فناوری اطلاعات هلدینگ می گردد که بخش فناوری اطلاعات و دیجیتال امروزه شریک استراتژی برای توسعه کسب و کارها می باشد.

پس از اجرا و پیاده سازی مزیت رقابتی و رونق تولید موضوع جهش تولید مطرح می گردد که مدیریت دانش و مدیریت برندینگ پایه های اصلی آن می باشد. سیاست گذاری در بخش مدیریت دانش شامل تدوین دستورالعمل مدیریت دانش، ارزیابی بلوغ شرکت های تابعه و ابلاغ به شرکت ها جهت اجرا و پیاده سازی در دستور کار            می باشد و در بخش مدیریت برندینگ مبتنی بر مدل 360 درجه شرکت ها بایستی اقدامات اساسی در این خصوص شامل ایجاد شناسنامه برند (مفاهیم بنیادی کسب و کار )، زیرساخت های برندینگ(چرخه CASE) ، هویت آفرینی برند، کمپین های ارتباطات یکپارچه برند و ارزیابی کمپین برندینگ را انجام دهند.

در حوزه توسعه اکو سیستم اقتصادی مبتنی بر خلق ارزش مشترک شرکت هایی که موارد فوق را به طور کامل اجرا کرده اند و توانسته اند موضوع تحقیق و توسعه را با اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد مقاومتی یکپارچه نمایند، قابلیت توسعه از طریق افزایش سرمایه را پیدا می کنند. 2 پایه اصلی توسعه اکو سیستم اقصادی توسعه صادرات و توجه به مدیریت ریسک می باشد. در خصوص امور توسعه صادرات براساس اسناد بالادستی گروه توسعه ملی و اسناد راهبری (توسعه صنایع بهشهر) سبک کنترل استراتژیک براساس توسعه صادرات با رعایت سطح استانداردهای جهانی و ارز آوری ملاک عمل قرار می گیرید.

در مواجه با تغییرات محیطی مدیریت ریسک، فرآیند تصمیم گیری جهت انتخاب با صرفه ترین تکنیک ها در مواجه با ریسک ها بصورت پویا و سلسله مراتبی در محیط شبکه گراف قابل ارزیابی و ارائه راه حل می باشد.

امور مربوط به مواد اولیه در حوزه های مدیریت زنجیره ارزش – مدیریت زنجیره تامین – مزیت رقابتی قابل طرح و بررسی می باشد.

 امور مربوط به مالی و اقتصادی در حوزه های مدیریت زنجیره ارزش – مدیریت زنجیره تامین – توسعه اکوسیستم اقتصادی مبتنی بر خلق ارزش مشترک – توسعه صادرات – مدیریت ریسک – افـزایش سهم بازار دوازده کسب و کار وا بسته – کارآفرینی و افزایش اشتغال – افزایش ثروت  عمومی و رفاه اجتماعی قابل طرح و بررسی می باشد.

امور مربوط به بازاریابی و فروش در حوزه های مدیریت برندینگ، بازاریابی، توسعه فروش و توزیع – تحقیقات بازار  قابل طرح و بررسی می باشد.

امور مربوط به ماشین آلات و هوشمند سازی در حوزه های مدیریت زنجیره تامین – توسعه فنـاوری اطلاعات و

ارتباطات ICT توسعه اکوسیستم اقتصادی مبتنی بر خلق ارزش مشترک قابل طرح و بررسی می باشد.

امور مربوط به فرآیندها در حوزه های مدیریت زنجیره ارزش قابل طرح و بررسی می باشد.

امور مربوط به بسته بندی در حوزه های مدیریت زنجیره ارزش – مدیریت زنجیره تامین قابل طرح و بررسی می باشد.

امور مربوط به فناوری های نوین در حوزه های مدیریت زنجیره تامین – هم افزائی برای تداوم کسب و کار- فناوری های نوین قابل طرح و بررسی می باشد.

امور مربوط به آب، انرژی و محیط زیست در حوزه های توسعه اکوسیستم اقتصادی مبتنی بر خلق ارزش مشترک قابل طرح و بررسی می باشد.

همانگونه که در ابتدا بیان گردید انجام همزمان و پیوسته موارد فوق با نظارت موثر هولدینگ در نهایت منجر به دستیابی به سه هدف: 1-کارآفرینی و افزایش اشتغال، 2- افزایش سهم بازار دوازده کسب و کار وابسته، و 3- افزایش ثروت عمومی و رفاه اجتماعی اعلام شده می گردد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *